LEO西语角 西语词汇 西语语法 西语教程 西语阅读 西语考试 学习心得 西语发音 西语谚语
学习专栏 情景对话 西语口语 RR发音 商务西语        
LEO西语角 >> 学习专栏 >> 西语语法 >> 陈述式一般现在时

 

西班牙语 陈述式 简单过去时 规则性动词变位

- ar

-é   -aste    -ó        -amos    -asteis   -aron

-er / -ir

-í   -iste   -ió       -imos    -isteis   -ieron

 

/LEO西语角  http://www.xiyujiao.com

企业邮箱
关于我们
联系我们
赞助我们
经营项目
免责声明

Copyright © 2010-2017 xiyujiao.com, All Rights Reserved

LEO西语角 版权所有 京ICP备10047764号