LEO西语角 西语词汇 西语语法 西语教程 西语阅读 西语考试 学习心得 西语发音 西语谚语
学习专栏 情景对话 西语口语 RR发音 商务西语        
LEO西语角 >> 学习专栏 >> 西语语法 >> 陈述式过去未完成时

 

西班牙语 陈述式 过去未完成时 规则性动词变位

- ar

-aba   -abas    -aba        -ábamos    -abaís   -aban

-er / -ir

-ía   -ías   -ía       -íamos    -íais   -ían

 

/LEO西语角  http://www.xiyujiao.com


企业邮箱
关于我们
联系我们
赞助我们
经营项目
免责声明

Copyright © 2010-2017 xiyujiao.com, All Rights Reserved

LEO西语角 版权所有 京ICP备10047764号